ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสด…

Read More

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล…

Read More

โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการเยาวชนพ…

Read More

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสมพร  สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วย กองสวัสดิก…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปี 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสด…

Read More

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เป็นเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่ม…

Read More

กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดย นายมานิต อุ่นเครือ นายก อบต.พิช…

Read More

โครงการอบรมซักซ้อมแผนอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ตำบลพิชัย ประจำปี 2566

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการอบรมซักซ้อมแผนอุทกภัย…

Read More