โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 

Related posts