คณะผู้บริหาร

นายมานิต

อุ่นเครือ

นายก อบต.พิชัย

นายเฉลิม

วิปันโส

รองนายก อบต.พิชัย

นายชายชาญ

ปาวงค์

รองนายก อบต.พิชัย

นายนิวัติ

เตชะสืบ

เลขานุการนายก อบต.พิชัย

 

Related posts