องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย http://www.pichai.go.th/th อ.เมือง จ.ลำปาง Tue, 12 Sep 2023 03:01:08 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.23 http://www.pichai.go.th/th/wp-content/uploads/2020/02/logo1-150x150.png องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย http://www.pichai.go.th/th 32 32 พบปัญหา แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว http://www.pichai.go.th/th/?p=7882 Mon, 11 Sep 2023 03:11:09 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7882 ]]> ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) http://www.pichai.go.th/th/?p=7836 Fri, 08 Sep 2023 05:26:04 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7836 View Fullscreen
]]>
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย http://www.pichai.go.th/th/?p=7736 Thu, 31 Aug 2023 09:00:58 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7736 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมากขึ้น และเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ตนเองหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ตลอดจนสามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่หมดสติหัวใจหยุดเต้นได้ 

]]>
อบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน http://www.pichai.go.th/th/?p=7817 Thu, 31 Aug 2023 08:30:28 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7817 วันที่31. สิงหาคม. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และประชาชนหมู่ที่17 ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน. เพื่อส่งเสริมบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน สาธิตการทำถังขยะเปียกในชุมชน การทำน้ำหมักชีวภาพ จากผลไม้รสเปรี้ยวในชุมชน ณ. วัดมิ่งเมืองมูล. ตำบลพิชัย. อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

]]>
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 http://www.pichai.go.th/th/?p=7715 Tue, 29 Aug 2023 07:08:32 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7715 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 

]]>
โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม http://www.pichai.go.th/th/?p=7658 Sat, 26 Aug 2023 09:00:47 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7658 วันที่ 26 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

]]>
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.pichai.go.th/th/?p=7756 Fri, 25 Aug 2023 09:00:05 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7756 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสมพร  สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตามศาสนพิธีและธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ในสังคม
  2. เพื่อเป็นการสืบสานธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักพุทธศาสนิกชนและผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ 
]]>
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปี 2566 http://www.pichai.go.th/th/?p=7793 Tue, 22 Aug 2023 09:00:00 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7793 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปี 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
]]>
หนูน้อยท่องโลกกว้าง http://www.pichai.go.th/th/?p=7888 Wed, 16 Aug 2023 08:30:59 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7888 กิจกรรมหนูน้อยท่องโลกกว้าง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 ได้มีการพาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของปงวัง และ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มาทัศนศึกษา ท่องโลกกว้างที่ พิพิธภัณฑ์มิวเซียม และพาเด็ก ๆ นั่งรถชม รอบเมืองลำปาง

]]>
ราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยแต๊กแต้ บ้านวังชัยพัฒนา ม.16 http://www.pichai.go.th/th/?p=7816 Tue, 15 Aug 2023 08:35:58 +0000 http://www.pichai.go.th/th/?p=7816 View Fullscreen
]]>