ราคากลาง – โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายทางห้วยลึกเชื่อมสายทางห้วยผาดั้น บ้านไร่ศิลาทอง ม.10 ต.พิชัย

Read More

ประกาศราคากลาง – โครงการซ่อมแซมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลังค่ายสุรศักดิ์มนตรี บ้านพิชัย ม.1

Read More

ราคากลาง – โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านไร่พัฒนา ม.7- บ้านพิชัย ม.1 ต.พิชัย

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More