แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไประบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย

Read More