การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
– ถนนลูกรัง                                    จำนวน 3 สาย
– ถนนลาดยาง                                จำนวน 7 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก               จำนวน 51 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่               จำนวน 1 แห่ง
– สะพานลอยคนข้าม                      จำนวน 40 สาย

การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะใช้ทุกหมู่บ้าน
การไฟฟ้า
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

Related posts