ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาศ4

Read More

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ที่ 3

Read More

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More