สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของตำบลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตร

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสด็จ
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ติดต่อกับ อำเภอแม่เมาะ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ติดต่อกับ เทศบาลนครลำปาง ตำบลทุ่งฝาย และตำบลต้นธงชัย

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร
เนื้อที่
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำวัง จำนวน 1 สาย
ลำธาร, ลำห้วย, หนอง, คลอง, บึง จำนวน 28 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                           จำนวน 4 แห่ง
บ่อน้ำตื้นพร้อมปั๊มน้ำ           จำนวน 843 แห่ง
บ่อโยก                               จำนวน 7 แห่ง
สระน้ำ                                จำนวน 5 แห่ง
ถังเก็บน้ำ ฝ 99                   จำนวน 1 แห่ง
อื่น ๆ                                   จำนวน 1 แห่ง
– คลองชลประทาน             จำนวน 9 แห่ง
– อ่างเก็บน้ำ                       จำนวน 3 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน                  จำนวน 11 แห่ง
– บ่อบาดาล                        จำนวน 8 แห่ง
– บ่อเจาะ                            จำนวน 29 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น

Related posts