โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า มทบ 32 บ้านพิชัย หมู่ 1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทวีสุขริมธาร เชื่อมสายดงป่าสักบ้านทรายใต้ หมู่ 8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More