อบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

วันที่31. สิงหาคม. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัง…

Read More

โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการเยาวชนพ…

Read More

หนูน้อยท่องโลกกว้าง

กิจกรรมหนูน้อยท่องโลกกว้าง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 ได้มีการพาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข…

Read More

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เป็นเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่ม…

Read More

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรม ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาหมู่บ้าน

วันที่27กรกฎาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับ จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ…

Read More

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่27 กรกฎาคม. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบล ผู้ให…

Read More

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา

วันที่ 21 รกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบล ผู้ใหญ…

Read More