คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเป็นคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Read More