ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
1.1) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อและสะพาน
1.2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร
1.3) ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ

2.ยุทธศาสตร์ที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
2.1)ด้านการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
3.1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส
3.2) ด้านการศึกษา
3.3)ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4)ด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน
3.5)ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3.6) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
4.1)ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
4.2)ด้านการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
4.3)ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
5.1) ด้านการพัฒนาบุคลากร
5.2) ด้านการการปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

Related posts