เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

Read More