สำนักปลัด

นายสมพร

สติแน่

ปลัด อบต.พิชัย

นางทิวาดา

สังวรณ์

รองปลัด อบต.พิชัย

นายกฤษฏ์

อินคำเชื้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีนพดล

ไวมาก

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

น.ส.ทิพาพร

จันทร์ต๊ะภู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกอร

ทรายใจ

นิติกร

นางสาววิลาวัณย์

ยะสุทธิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบวรวิทย์

เตชะสืบ

พนักงานขับรถยนต์

นางรำพรรณ

เทพศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโสภิตา

จันทบุญ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวาทิน

ทองทิพย์

พนักงานชับรถยนต์

นายธงชัย

ปัญญาเสน

พนักงานดับเพลิง

นางสาวผจงจิตต์

ยะนา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.นริศรา

ประทุม

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.จุฑาทิพย์

โยธะพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายนิคม

เตชะสืบ

พนักงานชับรถยนต์

นายสุนทร

สอนปาละ

นางสาวนิตยา

เพชรสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนุชจรีย์

สติแน่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสมชาย

หล้าคำเปียง

พนักงานขับรถดับเพลิง

Related posts