กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจก…

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพ…

Read More

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทวีสุขริมธาร เชื่อมสายดงป่าสักบ้านทรายใต้ หมู่ 8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างอู่ช่างเชน บ้านไร่พัฒนา หมู่ 7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More