รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน  ประชาชนในพื้นที่  รณรงค์ประชาสัมพันธ…

Read More

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 6

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิบัติกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิบัติกูลในระดับครัวเรือน ระดับห…

Read More