อบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

วันที่31. สิงหาคม. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และประชาชนหมู่ที่17 ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน. เพื่อส่งเสริมบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน สาธิตการทำถังขยะเปียกในชุมชน การทำน้ำหมักชีวภาพ จากผลไม้รสเปรี้ยวในชุมชน ณ. วัดมิ่งเมืองมูล. ตำบลพิชัย. อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Related posts