ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านต้นต้อง

ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองล…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

Read More

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือ…

Read More

ราคากลาง – โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้างม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บ้านมิ่งมงคล ม.17 ต.พิชัย

Read More