โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายมานิต  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัส…

Read More

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ต.พิชัย)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอั…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสด…

Read More

รวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย และส่งขยะอันตรายกำจัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยอัน…

Read More

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง ขนม

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบร…

Read More