โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

Related posts