โครงการสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง สมาชิกองค์การ…

Read More

คัดแยกขยะ ในอาคารสำนักงาน ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รณรงค์คัดแยกขยะ ในอาคารสำนักงาน ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More