โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเยาวชนพิชัย โตไปไม่โกง และการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักหน่วงและบ่อนทำลาย ประเทศในทุกๆ ด้าน พฤ…

Read More