สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

อาชีพ
– รับจ้างทั่วไป
– ค้าขาย
– รับราชการ
– พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีโรงงานขนาดกลาง จำนวน 10 โรง

1. โรงงานผลิตน้ำดื่ม
– โรงงานน้ำดื่มทิวดอย
– โรงงานน้ำดื่มโพธิ์ทอง
2. โรงงานบรรจุก๊าซ คือ บริษัท ลำปางแอลพีจี
3. โรงงานเซรามิก
4. โรงงานล้างดินขาว
5. โรงสีข้าว

จำนวน 2 แห่ง คือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพิชัย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา
จำนวน 3 แห่ง คือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปงวัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทอง

Related posts