มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read More