โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการพ…

Read More

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นประธานพิธีเปิ…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรประการประดิษฐ์บายศรีและงานใบตอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอาชี…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 16

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการเยาวชนพิชั…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพ…

Read More

ราคากลาง โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายทางข้างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 15

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More