รายงานผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

1001 โครงการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและการประคบสมุนไพรในผู้สูงอายุตำบลพิชัย 1002 โครงการสร…

Read More

เชิญชวนจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

ก.ส.ต. พิชัย ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม ชมรม กลุ่ม คณะบุคคล จัดทำโครงการ…

Read More