โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ อปท.และการจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2563

Read More