โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปี 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปี 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

Related posts