ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว ม่อนเก๊าค่า สถานที่ชมวิวแห่งใหม่

ม่อนเก๊าค่า สถานที่จุดชมวิวแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในเขตบริเวณ ป่าชุมชนบ้านวังชัยพัฒนา เป็นอีกหนึ…

Read More

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 15

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค

  กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค ในเด็กปฐมวัย  ๑. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ…

Read More

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดบุหรี่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวังได้จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดบุหรี่   เพื่อให้เด็กเล็ก คร…

Read More

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกผักกินเอง)

เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ครู ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ ร่วมกันปลูกผักกินเอง เรีย…

Read More