กองคลัง

นางศรีบาล

คงแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.วิไลวรรณ

เทพฝั้น

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางโกลัญญา

คำมีก้ำ

นักวิชาการคลัง

นางพรหมณี

ปาละมะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางณัฐกานต์

ฮาวปินใจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางมีนา

ทองทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางนงนุช

พุฒอินถา

นักวิชาการพัสดุ

นางปียานุช

กิตตะวงค์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุปราณีย์

เล็กศรี

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.จันทนา

ณ ลำปาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Related posts