โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ประจำปีงบประ…

Read More

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเยาวชนพิชัย โตไปไม่โกง และการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักหน่วงและบ่อนทำลาย ประเทศในทุกๆ ด้าน พฤ…

Read More

ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขยะที่ย่อยสลายได้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก

Read More

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล)

Read More

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

ในปัจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรโลกเริ่มมีมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการ…

Read More

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่กักตัวอยู่กับบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยท่านปลัดสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นท…

Read More