สมาชิกสภา

นายสง่า

คำเดชศักดิ์

ประธานสภา

นายสุทัศน์

วรรณะบุตร

รองประธานสภา

นางโสภา

อ้นทา

ส.อบต. หมู่ที่ 1

รต.สมศักดิ์

คำจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 7

น.ส.เจนจิรา

ยศปินตา

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นางประนอม

เตชะหงษา

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายประทาน

กิตติวงศ์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายนิกร

ด้วงคำฟู

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทองสุข

ปินตาติ๊บ

ส.อบต. หมู่ที่10

นางปราณี

เอี่ยมสำอางค์

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายวิศรุต

ตาจะนะ

ส.อบต. หมู่ที่ 11

Related posts