ประกาศจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่กิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพ ปี 2566

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาศ4

Read More

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ที่ 3

Read More

อบต.พิชัยประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565

Read More

อบต.พิชัยประกาศขยายเวลา ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ไปจนถึง ภานในเดือนมิถุนายน 2565สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รบหนังสือแจ้งเตือนเท่านั้น

Read More