ประกาศราคากลาง – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาพิทยุทรยรรยงค์ บ้านพิชัย ม.1 ต.พิชัย

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2

ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุ…

Read More

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง อบต. ของพื้นที่จังหวัดลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดประชุมถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างความรู้ความเ…

Read More

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Read More

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

Read More

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช…

Read More

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Read More

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Read More