วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

“อบต.น่าอยู่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาการ บริหารด้วยจรรยาบรรณ ยึดมั่นธรรมาธิบาลบริการเพื่อประชาชน”

Related posts