โครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจัดโครงการป้องกันการละเมิดและกระทำความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว ป…

Read More

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม และจรรยาบรรณ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.พิชัย

Read More

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2566

กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2566 ขึ…

Read More

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ บุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาต…

Read More

เวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ทักษะการพูด เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

เวทีแสดงผลการดำเนินงานด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ทักษะการพูด…

Read More