ประกาศสภาอบต.พิชัย เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ. 2563

Read More