ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกำชับการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนในการป้อง…

Read More

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบ…

Read More

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริ…

Read More