รายงานผลระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลพิชัย ประจาปีงบประมาณ 2563

Read More