การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

Read More

การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโดยได้รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบ…

Read More

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริ…

Read More

ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ในเขตพื้นที่ตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ อบต.พิชัย และจิตอาสา ร่วมกั…

Read More

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง – ขนม วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านวังชัยพัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวั…

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมื…

Read More

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดทำโครงการฝ…

Read More

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ภายใต้ชื่อ &#8…

Read More