กองคลัง

 

นางศรีบาล คงแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 054-315-742

นางสาววิไลวรรณ เทพฝั้น
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางโกลัญญา คำมีก้ำ
นักวิชาการคลัง

นางณัฐกานต์ ฮาวปินใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางนงนุช พุฒอินถา
นักวิชาการพัสดุ

นางสุปราณีย์ เล็กศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นางพรหมณี ปาละมะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางปียานุช กิตตะวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางมีนา ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้