ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

 

ครกหิน

บ้านไร่ศิลาทอง เป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน โดยใช้หินจากหลาย ๆ ที่ เป็นงานฝีมือที่สืบทอดต่อกันมา
การเจาะหินเป็นครก ได้หินหลาย ๆ ส่วน เช่น แกนของครก สาก