หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมพร  สติแน่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โทร. 064-4163592

นางทิวาดา  สังวรณ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โทร. 080-2966535

นายกฤษฐ์  อินคำเชื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 097-9246398

นางศรีบาล คงแก้ว
ผู้อำนายการกองคลัง
โทร. 054-315-742

นายภูเบศ  บรรณวัฒ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-2892842

นายโยธิน  ชมภูศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 084-0429947