ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 พฤษภาคม “วันฉัตรมงคล”

 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗…

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและคณะผู้บริหารฯ ได้เน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ต่อต้านคอรัปชั่น…

ข่าวสารสภา อบต.

ข่าวประกาศ

การป้องกันการทุจริต

ประมวลจริยธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

ตรวจสอบภายใน

การเชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)