หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสมพร สติแน่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
โทร. 064-4163592

นางศีลิน ศรีสมวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน