ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ยกฐานะจากสภาตำบลพิชัยเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. ส.อ.ยืนยงค์ วิลาวัณย์ 5 มิถุนายน 2539 – 21 กันยายน 2541
1. ส.อ.ยืนยงค์ วิลาวัณย์ 22 กันยายน 2541 – 13 สิงหาคม 2542
2. นายสุภาพ ศรีไชยวงค์ 5 มิถุนายน 2539 – 21 กันยายน 2541
3. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 17 สิงหาคม 2542 – 10 มิถุนายน 2543
4. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 19 มิถุนายน 2543 – 22 กุมภาพันธ์ 2544
5. นายเฉลิม วิปันโส 26 มีนาคม 2544 – 9 มิถุนายน 2547
6. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 18 กรกฎาคม 2547 – 17 กรกฎาคม 2551
7. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 24 สิงหาคม 2551 – 23 เมษายน 2555
8. นายมานิต อุ่นเครือ 7 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน