บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โดย นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ฝ่ายหนึง กับนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อีกฝ่ายหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลง
๑.๑ เพื่อสนับสนุน และร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรซึ่งมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรนัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑.๒ เพื่อร่วมกันดำเนินงานปกปักรักษษทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น แและสนันสนุนในการอนุรักษ์จำทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

๑.๓ เพื่อสนันสนุนการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อ ๒ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ

๒.๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรซึ่งมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒.๒ ร่วมกันดำเนินงานปกปักรักษษทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์ เเละใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เเละสนับสนุนในการอนุรักษ์จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

๒.๓ ให้การสนับสนุนและร่วมมือการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในงาน ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีระยะเวลาผูกพันสัญญา จนกว่าผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ย้ายไปดำรงตำเเหน่งในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น

ข้อ ๔ การลงนามบันทึกข้อตกลง 

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” มีความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝ่ายได้อ่านเข้าใจดีเเล้ว รวมทั้งเพื่อเเสดงเจตจำนงเเละควมตั้งใจในการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง ๒ ฝ่าย จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗