ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำทีมโดย นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567