โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนตำบลพิชัย ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนตำบลพิชัย ประจำปี 2567 โดยมีท่านวสันต์ อุณหเลขจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนตำบลพิชัย” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และมีการประกวดการแสดงย้อนยุควิถีชุมชน การประกวดของกิ๋นบ้านเฮา และการประกวดประดิษฐ์ตุงล้านนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย